Monday, December 12, 2016

یادگاری همسر خوش ذوق ایرانی برای شوهرش! (تصویر)

خانمی یک عکس شوهر خود را به قنادی داد تابرایش کیک درست کنند که نتیجه آن را اینجا می بینید