Monday, December 26, 2016

عکس دیده نشده از آخرین شاه قاجار کنار اولین شاه پهلوی

تصویر زیر احمد شاه قاجار آخرین پادشاه از سلسله قاجار را در کنار رضاشاه نشان می‌دهد.